Samhällsbuller och Byggnadsakustik

Buller I vår omgivning påverkar alla idag och är därför en av de största utmaningarna för folkhälsan. Buller från vägar och järnvägar, landande flygplan, industrier och byggen ökar människors stress och obehag och leder till försämrad sömn-kvalitet.  Det sägs att en ensam motorcykel som korsar centrala Paris en ljum sommarnatt väcker omkring en kvarts miljon människor. Långvarig exponering för höga bullernivåer kan dessutom leda till såväl hörselnedsättning som tinnitus. 

För ändamålsenliga och kostnadseffektiva åtgärder är en pålitlig beräkningsmodell extremt användbar. Med en sådan modell kan bullernivåer beräknas med hänsyn till källans karaktär och omgivningen runt källan: topografi, byggnader och atmosfäriska förhållanden. En validerad modell kan användas för att utvärdera effekter av olika åtgärder som bullerplank och hastighetsbegränsningar för att hitta kostnadseffektiva lösningar. För flygplatser kan förändrade inflygnings och landningsmönster analyseras. 

Tillsammans med vår partner Akustix Poland kan vi erbjuda analys och utvärdering med SoundPLAN för väg- och järnvägsbuller, flyg- och fartygsbuller, industribuller och oönskat ljud från scen och nöjesparker. Även ljudutbredning inomhus kan analyseras. Akustix har en lång och väldokumenterad erfarenhet av att använda SoundPlan, också för flygbuller, se nedan.

Utgångspunkten är 3-d GIS kartor (via georefererade bitmaps eller data från DXF, ASCII and QSI) och relevanta källmodeller. Beräkningar kan genomföras enligt de nordiska beräkningsmodellerna Nord2000Road (rapport 4653) och Nord2000Rail (rapport 4935). Flygbuller analyseras tex med SS ISO 9613 eller Cnossos EU.

Noise map of Poznań representing the percentage of highly annoyed (a) and highly sleep disturbed (b) people (from: A. Peis et al. "Vibrations in Physical Systems", November 2019)