Byggnadsakustik

Akustikdoktorn stödjer husbyggnadsprojekt i alla dess faser, från riskbedömningar i tidig konceptfas via detaljering av åtgärder och konstruktionslösningar i system- och bygghandlingsfaser till uppföljning på byggarbetsplatsen och i färdig byggnad så att  beslutade åtgärderna är korrekt utförda och att byggnaden möter kraven. Vi mäter och beräknar ljudisolering och stegljud, också innefattande flanktransmission enligt EN12354-1/2 eller med SEA metodik. Vi har erfarenhet av att bullersäkra byggnader med lätta trästommar och verktyg och kunnande för att säkerställa att bullriga och vibrerande installationer, som värmepumpar och hissmaskinerier, inte leder till störningar.

Vi simulerar taluppfattbarhet (STIPA, STI) i kontorsmiljöer, entréer och auditorier, föreslår effektiva designåtgärder för god rumsakustik och följer upp målen med mätningar. Vi tar också fullt ansvar för den audiovisuella upplevelsen i nya föreläsningssalar.  Vi har dessutom erfarenhet av att att hantera buller under byggproduktionen genom att ta fram handlingsprogram och följa upp med lämpliga åtgärder.

Vi arbetar med byggprojekt för bland annat Hemsö Fastigheter, Cowi, och Familjebostäder. 

Samhällsbuller

Buller I vår omgivning påverkar alla  och är därför en av de största nutida utmaningarna för folkhälsan. Buller från vägar och järnvägar, landande flygplan, industrier och byggen ökar människors stress och obehag och leder till försämrad sömnkvalitet.  Det sägs att en ensam motorcykel som korsar centrala Paris en ljum sommarnatt väcker omkring en kvarts miljon människor. Långvarig exponering för höga bullernivåer kan dessutom leda till såväl hörselnedsättning som tinnitus. 

För kostnadseffektiva åtgärder är en pålitlig beräkningsmodell extremt användbar. Bullernivåer beräknas med hänsyn till källans karaktär och omgivning: topografi, byggnader och atmosfäriska förhållanden. Modellen kan användas för att utvärdera effekter av olika åtgärder som bullerplank och hastighetsbegränsningar för att hitta kostnadseffektiva lösningar. För flygplatser kan förändrade inflygnings och landningsmönster analyseras. 

Tillsammans med vår partner Akustix  kan vi erbjuda bullerkartering med SoundPLAN för väg- och järnvägsbuller, flyg- och fartygsbuller, industribuller och oönskat ljud från scen och nöjesparker. Under 2021 har vi arbetat med infrastrukturprojekt för Skanska/Trafikverket/Greenest Form (Bullerskärmar för E4an, Kungens Kurva) och COWI/Trafikverket (Fasadmätnigar för Ostlänken).  Akustix har en lång och väldokumenterad erfarenhet av att använda SoundPlan, också för flygbuller, se nedan.

Utgångspunkten är 3-d GIS kartor (via georefererade bitmaps eller data från DXF, ASCII and QSI) och relevanta källmodeller. Beräkningar kan genomföras enligt de nordiska beräkningsmodellerna Nord2000Road (rapport 4653) och Nord2000Rail (rapport 4935). Flygbuller analyseras tex med SS ISO 9613 eller Cnossos EU.

Noise map of Poznań representing the percentage of highly annoyed (a) and highly sleep disturbed (b) people (from: A. Peis et al. ”Vibrations in Physical Systems”, November 2019)

Rulla till toppen