Flygbuller

Buller från flygplan är i allmänhet genererat av aero-akustiska fenomen. Det uppstår i motorer och från turbulens runt flygplanskroppen och landningsställen. För operatörer och tillverkare är låga bullernivåer extremt viktiga då landningsavgifterna för många flygplatser drivs av ACIs bullerklassningar för olika flygplanstyper.

Akustikdoktorn har kvalificerad erfarenhet från modellering av intern- och externbuller samt från design av bullerreducerande åtgärder på flygplan från tidigare akustikarbete vid Bombardier Aerospace. Vi har tillgång till SAFTu som är ett specialprogram för att beräkna bullerexponering från drönare (UAVer); se projektet APIS. Dessutom har vi erfarenhet av arraymätningar för att karaktärisera och ranka bullerkällor. Bullerkartläggning vid flygplatser kan vi erbjuda genom vårt samarbete med Akustix Sp. Zo.o.

UAV trajectory: Huddinge - South general hospital
UAV landing at South General Hospital: Noise map for wing mode operation
UAV landing at South General Hospital: Noise map for copter mode operation

Bulleråtgärder vid flygplatser

Flygbuller leder till stress och ibland även sömnstörningar för boende. Ofta krävs omfattande och dyra bulleråtgärder kring flygplatser, som uppgradering av fönster och ventiler i närbelägna fastigheter. För flygplatser och myndigheter finns därför ett behov att minimera störningarna, tex genom att anpassa flygrutterna från landande och startande flygplan. Hur mycket planen stör beror till del på atmosfäriska förhållanden. Temperatur, vindhastighet och riktning, luftfuktighet, nederbörd och molnighet, spelar samtliga en roll för hur vi uppfattar flygbuller.

Bullerutredningar görs för att beräkna de ljudnivåer som boende och andra utsätts för i närheten av en flygplats. Bullernivåer beräknas normalt med integrerade modeller, typ INM, för att uppskatta det så kallade akustiska fotavtryck som landande och startande flygplan ger upphov till.

Vi kan göra beräkningar för årsvis exponering enligt Integrated Noise Model/ECAC. Doc 29 (INM) baserat på statistiska data med flygrörelser.

Erfarenhet och kvalifikationer (Akustix):

  • Bullerberäkningar med INM för mer än tio civila och militära flygplatser, baserat på kalibrering i flera punkter.
  • Bullerkartläggning enligt EU direktiv (END) inkluderande flygbuller för fyra städer med fler än fyra städer med mer än 500 000 invånare.
  • Handlingsplaner mot buller för två flygplatser (Warszawa, Krakov)
  • Accreditering enligt PCA (ILAC – MRA) för de beräkningsmetoder som används

Internbuller

Inne i flygplan kommer bullret huvudsakligen från motorerna samt de virvlar och turbulens som uppstår runt flygplanskroppen. Även ljud från ventilationen kan bidra avsevärt till upplevd ljudkomfort. Transmissionen genom flygplanskroppen är starkt kopplat till den strukturella layouten, inte minst för kompositkonstruktioner. För att möta kraven på ljudkomfort krävs en omsorgsfull utformning av de termiska och akustiska skikten mellan lastbärande struktur och innerpanel för minimerad transmission.

Vi har gedigen erfarenhet av att beräkna internljud för såväl aluminium som kompositplan och av att optimera såväl struktur som bullerdämpande material som skum, fibrer och CLD skikt med avseende på vikt och ljudreduktion. Vi kan stötta med konstruktion och intrimning av ECS system för minimal ljudgenerering i kombination med begränsade tryckfall i kanalsystemet. För sådana system är den detaljerade utformningen av munstycken och tilluftsdon central, liksom god flödesbalansering.

Rulla till toppen